Hírek, események

Az ENSZ folyóirata a Gyan Putra projektről

Az ENSZ "UN Chronicle" című folyóiratában cikk jelent meg a Paramhans Swami  Maheshwarananda által kezdeményezett Gyan Putra oktatási programról. Magyar fordításban alább olvasható!

A cikk eredetiben itt olvasható (angol nyelven).

UN Chronicle

Mobillá tehető-e az oktatás?

Írta: Aleksandra Vujic

2010_11_19_un

India – A képen Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda Ji Maharaj látható, aki a vidéki közösségekáltal támasztott szükségletek kielégítésére elindította a Mobil Iskolák programot.

Fotó: Swami Chidanand ©

Az oktatáshoz való jog alapvető emberi jog, mivel előfeltétele a gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári és politikai jogok érvényesülésének. Lehetővé teszi a társadalmi mobilitást és a sikeres versenyt a munkaerőpiacon. Megvalósulása egyet jelent a szegénység leküzdésével és a méltóságban élt emberi élettel. Mivel az oktatáshoz való jog egyetemes, más jogokkal összefüggő és azokhoz kapcsolódó, egyúttal oszthatatlan, ezért egyenlő lehetőséget kínál mindenki számára, nemtől, gazdasági és társadalmi státusztól függetlenül.

Először az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 26. cikkelye kísérelte meg az oktatáshoz való jog érvényesülésének előmozdítását, miközben az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) oktatásban alkalmazott diszkrimináció elleni küzdelemről, 1960-ban elfogadott Egyezménye és az 1966-os Gazdasági, Társadalmi és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (CESCR) voltak az első jogilag kötelező érvényű nemzetközi okiratok, amelyek az oktatáshoz való jog nagy részét magukba foglalták. A CESCR 13. cikkelye az Egyesült Nemzetek tagországait arra kötelezte, hogy ismerjék el a mindenki számára elérhető, ingyenes, kötelező alapfokú oktatáshoz; a hozzáférhető középfokú oktatáshoz; továbbá az azonos módon hozzáférhető felsőfokú oktatáshoz való jogot. A 13. cikkely továbbá azt is előírta az államok számára, hogy minden szintre kiterjedő iskolarendszert építsenek ki, megfelelő ösztöndíjrendszert dolgozzanak ki, és a tanári kar számára biztosítsák a tárgyi felszereltség folyamatos fejlesztését.

Hatvan évvel később az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata arra szólította fel az államokat, hogy mindenütt tegyék lehetővé a gyermekeknek – fiúknak és lányoknak egyaránt – a teljes alapfokú oktatási képzés elvégzését. A 2007-es statisztikai adatok azonban azt jelezték, hogy a világ népességének egy hatoda - kb. 760 millió ember - nem tud írni-olvasni.

Megfigyelték, hogy a vidéken élő gyermekek kétszer akkora valószínűséggel maradnak ki az iskolából, mint a városi területeken élő gyermekek, és a vidék-város szakadék főleg a lányok oktatását érinti. Sok gyermek úgy hagyja el az iskolát, hogy nem tud megfelelően írni, olvasni és számolni, vagy nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges alapvető készségekkel. Figyelembe véve a fenti tényeket, az UNESCO által irányított Oktatás Mindenki Számára kezdeményezés 2. célkitűzése jó minőségű alapfokú oktatásra, 6. célkitűzése pedig az oktatás minőségének minden aspektusból történő javítására szólít fel, valamint arra, hogy az oktatás révén a kiválóság egyetemlegesen megmutatkozhasson. A tanulás eredményei így általánosan elismertekké és mérhetőké válnak.

Nyilvánvaló, hogy az oktatáshoz való jog érvényesülése, különösen a jó minőségű oktatáshoz való hozzáférés globális kérdés, ami globális válaszokat, továbbá az államok, a politikusok és a civil társadalom együttes erőfeszítéseit igényel. A kérdés az, hogy lehetséges-e, hogy az oktatás tekintetében mindenki részesülhessen a 21. századi fejlődés eredményeiből? Mindezidáig kevés példa mutatta azt, hogy ez így lenne.

Az indiai Gyan Putra projekt, amely Jadan városában, Nyugat-Rajasthan Pali körzetében, a világszinten tevékenykedő Jóga a mindennapi életben rendszer gondozásában, Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda Ji Maharaj kezdeményezése révén működik, a 2. Millenniumi Fejlesztési Célt, a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás biztosítását támogatja.  A jól képzett tanárokat alkalmazó általános- és középiskola 53 számítógépekkel felszerelt, modern osztályteremmel, tudományos laboratóriumokkal, modern sportlétesítményekkel és egy jól felszerelt könyvtárral is rendelkezik. A program kidolgozói felismerték, hogy a vidéken élő, marginalizálódott tanulóknak nemcsak ingyenes, hanem a náluk kiváltságosabb helyzetben lévő tanulók számára elérhető és azzal azonos minőségű oktatásra van szükségük. A szegény tanulók – beleértve a leánytanulókat is – itt költségtérítés nélkül tanulnak, az iskola a közlekedésüket, az egyenruhájukat, könyveiket és írószereiket is ingyen biztosítja számukra.

A vidéki és elmaradott területeken, a gyenge oktatási eredmények, a magas lemorzsolódási ráta és az informatikai oktatási létesítmények, valamint a könyvtárak hiánya ellenére, a Jóga a mindennapi életben rendszer tagszervezetei – a Mobil Iskolák kezdeményezés keretében - 27 falura kívánják kiterjeszteni alapfokú oktatási tevékenységüket. A Mobil Iskolák kezdeményezés a teljes számítógéptermet és a könyvtárat mobillá, így a helyi infrastruktúrától is függetlenné teszi, majd relatíve alacsony költségszinten juttatja el azokat a falvakba. A kezdeményezés főbb ismérvei az alábbiakban foglalhatók össze:

  • Az oktatásban használt laptopokat esténként központilag összegyűjtve, 24 órára elengedő energiával töltik fel, így az elektromos áram hiánya által támasztott korlátok is megszűnnek. A laptopok használata a tanulók számára esélyt ad arra, hogy az információs és kommunikációs technológiák segítségével mindinkább képesekké váljanak az önálló tanulásra, önfejlesztésre.
  • A szervezet világszintű hálózata szoftverekhez és tanulási programokhoz való hozzáférést biztosít, így a termek jó minőségű, modern oktatási anyagokat kínálnak a tanulóknak, specifikus oktatási célok megvalósítása érdekében.
  • A minőségi oktatás és a diákok kitűnő tanulási eredményei ­­- különösen az írás-olvasás, számolás és a mindennapi kompetenciák területén - egy átfogó képzési program részei, következményei; amelyben az információs és kommunikációs technológia alkalmazását a könyvtár és az olvasó programok beiktatásával váltakoztatják.
  • A média-eszközök (pl. fényképek, filmek) használata lehetővé teszi a diákok számára, hogy ismereteket szerezzenek a környezetükről, a higiéniáról, a személyes fejlődés lehetőségeiről, továbbá a kapcsolatokról.
  • A magas színvonalon képzett tanári kar tagjainak kiváló órái fokozzák a tanulás révén szerezhető élményeket.
  • A tanári kar a helyi körülményeket ismerő szakemberekből, valamint a szintén helyi születésű oktatás-segítőkből áll, akik a helyi környezethez illeszkedő tanterv alapján oktatnak. A képzés ennek a kontextusnak a révén válik értékessé.
  • A tanárok arra vonatkozólag is részesültek képzésben, hogy megfelelően foglalkozzanak a nemek közötti egyenlőség kérdésével, így arra bíztassák a lányokat, hogy a fiúkkal azonos módon vegyenek részt az oktatási rendszer különböző szintjein, és - természetesen  - mindez fordítva is igaz.
  • A lánytanulók minőségi és modern oktatást kapnak a lakóhelyük közelében, ugyanakkor biztonságos környezetben. A hozzáférés, a biztonság, a társadalmi integráció és az oktatás bármely formájának jövőbeli hozadékai azok az elsődleges tényezők vidéken, amelyek a szülőket a leányaik oktatására vonatkozó döntéseikben befolyásolják.
  • A modern, ösztönző és társadalmilag meghatározó oktatási élmény a gyermekeket arra motiválja, hogy az alapfokú képzést teljes egészében elvégezzék, és tanulmányaikat magasabb szintű iskolákban folytassák.

A Mobil Iskolák kezdeményezés izgalmas módon, egyszerűen és hatékonyan szolgálja a leginkább rászorulók iskolai eredményeinek javulását. A kezdeményezés biztosítja a minőségi oktatás eljutását a leginkább elzárt falvakba, miközben a meglévő infrastruktúrára támaszkodik, és partnerséget teremt az állami iskolák valamint a civil társadalom között. Eszközként szolgál a falusi iskolák látogatottságának növeléséhez, és meggyőzi a szülőket, hogy az oktatás kézzel fogható javulást eredményez az életminőségben, a gyermekek jövője szempontjából pedig új utakat nyit meg. A marginalizálódott, vidéki tanulóknak a városi iskolákkal megegyező oktatási színvonalat nyújt. Vidéki környezetben lesz képes javítani az eredményeket, az iskolalátogatási statisztikákat, és támogatni a gyermekek személyes fejlődését.

A Mobil Iskolák program gyakorlatias, életképes, és költséghatékony módszer, amely a vidéki közösségek igényeinek kielégítést szolgálja, és a Millenniumi Fejlesztési Célok eléréséhez vezető utat is kikövezi. A projekt megoldást kínál a Doha-i Nyilatkozatban megfogalmazott államfői aggodalmakra, amelyek szerint a globális gazdasági visszaesés a Millenniumi Fejlesztési Célok teljesülését veszélyezteti, és ami különösen hátrányosan érinti a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegeket. A projekt azt példázza, hogy a civil társadalomban meglévő kapacitások és erőforrások kiaknázhatók, és maximálisan kihasználhatók.

A legfontosabb az, hogy a Mobil Iskolák kezdeményezés a világ bármely pontján alkalmazható és fenntartható. Modellként szolgál a beiratkozás növelésére, a nemek közötti szakadékok csökkentésére, és újabb oktatási lehetőségeket kínál a hátrányos helyzetű csoportok számára.

Pin It

Jóga a mindennapi életben © 1998-2020 Minden jog fenntartva.